LTSカーネル

Linuxカーネルの長期メンテナンスされる安定版リリース一覧

VersionReleasedProjected EOL
6.62023-10-29Dec, 2026
6.12022-12-11Dec, 2026
5.152021-10-31Dec, 2026
5.102020-12-13Dec, 2026
5.42019-11-24Dec, 2025
4.192018-10-22Dec, 2024
4.142017-11-12Jan, 2024

2023-11-15時点
Active kernel releases


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-11-23 (木) 23:50:08