#author("2020-11-11T17:41:16+09:00","default:honma","honma")
#author("2020-11-11T22:40:39+09:00","default:honma","honma")
* rpi3b+のカーネルコンパイル [#o63d1bc7]

[[Kernel building:https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/kernel/building.md]] を参考に、セルフビルドを実行。

** 環境の準備 [#j80cecd8]
2020-08-20-raspios-buster-armhf.zip をダウンロードして、SDに書き込む。~
書き込み手順は[[HDMIなしでrpi3b+セットアップ]]を参考に。

 $ sudo apt update
 $ sudo apt upgrade
 
 $ uname -a
 Linux raspberrypi 5.4.51-v7+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:45:19 BST 2020 armv7l GNU/Linux

** Gitとツール群の取得 [#lb40c91d]

 $ sudo apt install git bc bison flex libssl-dev make

** ソースコードの取得 [#l062aa35]

 $ git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/linux

** デフォルトコンフィグの適用 [#e40b1664]
今回は、rpi3b+なので
 $ cd linux
 $ KERNEL=kernel7
 $ make bcm2709_defconfig

** ビルドの実行 [#j096c91b]

 $ make -j4 zImage modules dtbs
 $ sudo make modules_install
 $ sudo cp arch/arm/boot/dts/*.dtb /boot/
 $ sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/*.dtb* /boot/overlays/
 $ sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/README /boot/overlays/
 $ sudo cp arch/arm/boot/zImage /boot/$KERNEL.img
セルフビルドでおよそ3時間ほど

** 再起動 [#v6c29ce0]

 $ uname -a
 Linux raspberrypi 5.4.75-v7+ #1 SMP Wed Nov 11 05:50:19 GMT 2020 armv7l GNU/Linux

※Raspberry PiはRaspberry Pi財団の登録商標です。
#htmlinsert(rpi3b+.html);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS